En En

امور مالی

برای پرداخت پس از هماهنگی می توانید از هر یک از درگاه های پردانو یا زرین پال استفاده نمایید. لطفا شماره ی پیش فاکتور و موضوع را در توضیحات ذکر نمایید.